Nieuwe R&D en innovatieagenda van de ECCM-commissie voor een CO2-neutrale industrie aangeboden aan DG Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Vandaag heeft de ECCM commissie –vertegenwoordigd door Richard van de Sanden en Klaas Jan Schouten– haar advies aangeboden aan DG Focco Vijselaar van EZK en de topsector boegbeelden Marc Hendrikse (HTSM), Peter Molengraaf (opvolger Energie) en Jacqueline Vaessen (Chemie).

De landelijke adviescommissie voor ElektroChemische Conversie & Materialen, ECCM, adviseert de overheid op het gebied van R&D&I om de transitie naar een CO2-neutrale industrie te bewerkstelligen, op basis van opwek, opslag en conversie van hernieuwbare energie en elektriciteit. Belangrijke onderwerpen zijn groene waterstof, innovatieve elektrochemische conversie en systeemintegratie.

De laatste vier jaar is het de ECCM-commissie gelukt om dit thema in samenhang en cross-sectoraal op de kaart te zetten. De commissie heeft de nodige lange-termijn publiek en private investeringen weten te mobiliseren en krijgt veel waardering voor de centrale coördinerende rol die ze heeft opgepakt. “Sinds publicatie van het ECCM-adviesrapport uit 2017 ziet het innovatielandschap voor ECCM er behoorlijk anders uit”, stelt commissievoorzitter Van De Sanden. “De urgentie van ECCM wordt nu ondersteund door ambitieuze klimaatplannen, de kennisbasis in Nederland is aanzienlijk versterkt, er is een goed kennisnetwerk ontstaan en significante investeringen van overheid en bedrijfsleven zijn op komst”. Daarom heeft de commissie een nieuw advies uitgebracht dat als handreiking kan dienen richting nieuwe grootschalige R&D&I-programma’s die de komende jaren van start gaan.

Rapport ECCM Focco 1

DG Bedrijfsleven en Innovatie, Focco Vijselaar, ontvangt ‘uit handen’ van commissieleden Richard van de Sanden en Klaas Jan Schouten het advies “ECCM National Agenda – A Dutch Research, Development & Innovation Agenda for a CO2-neutral industry based on renewable energy”.

Vier actielijnen

De nieuwe ECCM National Agenda is gestoeld op een integrale visie van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen voor Nederland richting 2030 en 2050.

De commissie structureert haar aanbevelingen in de ECCM National Agenda langs vier sterk verweven actielijnen:

  1. Demonstratieprojecten voor groene waterstof – om de 2030 doelstellingen te halen
  2. Volgende generatie elektroconversie – om de 2050 doelstellingen te halen
  3. Samenwerking met de maakindustrie – om een groene NL economie op te bouwen
  4. Ontwikkeling van een ECCM human capital – om de implementatie van innovatie te versnellen

en benadrukt dat alle vier actielijnen nu van start moeten gaan om de ambities te halen.

Nederland heeft een hoge concentratie aan energie-intensieve industrieclusters, en is dus een uitstekende kandidaat om nieuwe klimaat-neutrale technologieën te ontwikkelen. DG Vijselaar van het ministerie van EZK: “Om onze industrie bloeiend te houden moeten we economische kansen verbinden met een toekomstige CO2-neutrale maatschappij. Hiervoor moeten we de huidige industrie omvormen en een nieuwe industrie opbouwen.”

Ten slotte observeert commissielid Schouten: “Dit is een grote technologische en maatschappelijke opgave die alleen kan lukken als het gepaard gaat met het opleiden en trainen van een ECCM arbeidskapitaal dat de nieuwe uitdagingen van een groene economie aan kan. 

Download de agenda

ECCM NATIONAL AGENDA – A Dutch Research, Development & Innovation Agenda for a CO2-neutral industry based on renewable energy, The Hague, November 2021.

Over ECCM

De nationale adviescommissie ElektroChemische Conversie & Materialen (ECCM) coördineert sinds 2017 in opdracht van de overheid de R&D-inspanningen van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van korte termijn waterstof- en systeemintegratie en langere termijn elektrochemische conversie. Sindsdien is een portfolio van onderzoeksprogramma’s en pilot- en demoprojecten (TRL 1 t/m 8) opgebouwd. De ECCM-adviescommissie is ingesteld door de topsectoren Energie, HTSM en Chemie en werkt samen met de ministeries van EZK en OCW, de topsectoren en missieteams en de kennissector, NWO en TNO. Zie ook www.co2neutraalin2050.nl.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sofia Derossi (ECCM secretariaat) via secretariaat@eccm-mail.nl.