Persbericht Topsectoren Adviseren nationale aanpak rondom elektrochemische conversie en materialen, 11 september 2017

Persbericht

TOPSECTOREN ADVISEREN NATIONALE AANPAK RONDOM ELEKTROCHEMISCHE CONVERSIE EN MATERIALEN

Den Haag, 11 september 2017- Om met behulp van Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) de transitie naar een duurzaam energie- en grondstofsysteem te versnellen is een nationale meerjarige aanpak nodig. Dat staat in het advies dat de topsector-boegbeelden Manon Janssen (Energie), Amandus Lundqvist (HTSM) en Emmo Meijer (Chemie) en commissievoorzitter Richard van de Sanden gezamenlijkaanboden aan directeuren-generaal Bertholt Leeftink en Sandor Gaastra van het ministerie van Economi- sche Zaken. De commissie komt met aanbevelingen ten aanzien van governance, regelgeving, onderwijs en onderzoek & ontwikkeling en adviseert bovenal een nationale aanpak in de vorm van een meerjarig publiek-privaat programma. Het rapport is te lezen via www.co2neutraalin2050.nl.

Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) is een essentiële technologie voor de transitie naar een duurzaam energie- en grondstofsysteem omdat ECCM de sleutel bevat tot het opslaan van hernieuwbare elektriciteit. Dit legt de basis voor toekomstige, duurzame, synthetische energiedragers en materialen die op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame energievoorziening en industrie.

Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) is een essentiële technologie voor de transitie naar een duurzaam energie- en grondstofsysteem omdat ECCM de sleutel bevat tot het opslaan van hernieuwbare elektriciteit. Dit legt de basis voor toekomstige, duurzame, synthetische energiedragers en materialen die op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame energievoorziening en industrie.

Commissievoorzitter Van de Sanden: “Het is duidelijk dat afzonderlijke marktpartijen niet in staat zijn zonder coördinatie een collectieve doelstelling te realiseren; daarvoor is het systeem te complex.” Een belangrijke voortrekkersrol van de overheid ligt daarom voor de hand. “De CO2-doelstellingen die de overheid heeft gesteld zijn een mooi begin om innovaties zoals ECCM te versnellen. Maar er is meer nodig zonder extra investeringen en een stuk coördinatie kunnen we deze versnelling niet realiseren, daar zijn bedrijfsleven en wetenschap het over eens.”

De beide DG’s zijn blij met dit rapport en vragen de Topsectoren de voorstellen verder in concrete programma’s uit te werken: “De Topsectoren-commissie geeft hiermee een belangrijke en heldere bood- schap af. Goedkope en duurzame elektriciteit is belangrijk voor de verduurzaming van onze industrie. Nederlandse industriële bedrijven moeten kunnen concurreren met buitenlandse producenten die goedkope fossiele energie gebruiken. Met elektrochemische oplossingen kunnen we die goedkope duurzame elektri- citeit opslaan en vooral ook gebruiken voor de verduurzaming van de industrie. ECCM levert hier een be- langrijke bijdrage aan. Deze transitie kunnen we niet alleen vormgeven, de verduurzaming van de industrie vereist een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven, wetenschap en overheden. Die samenwerking is het uitgangspunt van onze Topsectoren, zij zullen ons helpen deze uitdaging aan te gaan. ”

De topsectoren Energie, HTSM en Chemie zien kansen om op basis van dit advies gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie en circulaire economie als mede om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de betrokken secretarissen Sandra de Keijzer (Topsector Energie, t. 06 42035174), Frank Karelse (Topsector HTSM, t. 06 11567154), Mark Schmets (Topsector Chemie, t. 06 30369239) en Martijn de Graaff (TO2, t. 06 22260871), of via secretariaat@eccm-mail.nl.
Foto DG Bedrijfsleven en Innovatie, Bertholt Leeftink, en DG Energie, Sandor Gaastra (Ministerie van Economische Zaken) ontvangen uit handen van Manon Janssen (TS Energie), Amandus Lundqvist (TS HTSM), Emmo Meijer (TS Chemie) en commissievoorzitter Richard van de Sanden het advies Elektrochemische Conversie & Materialen - Naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Over het advies

Na een uitvoerige consultatie van deskundigen uit het bedrijfsleven en het kennisveld komt de adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) tot de volgende doelstellingen:- In 2030 wordt waterstof CO2-arm geproduceerd tegen een prijs van maximaal € 2/kg en in 2050 tegen een prijs van € 1/kg.- In 2030 wordt minstens 20% van de waterstof en ammoniak geproduceerd zonder CO2 uitstoot.- In 2050 wordt minstens 40% van de in de industrie geproduceerde CO2 gebruikt als grondstof in de transitie naar een circulaire koolstofkringloop.- Mobiliteit: in 2050 is de hele transportsector CO2-neutraal.Om deze doelstellingen te bereiken is het volgens de commissie noodzakelijk in te zetten op de volgende drie aandachtsgebieden:1. Integratie van elektrolyse en duurzaam waterstof in het energiesysteem en grootschalige chemische processen.2. Grootschalige ontwikkeling van innovatieve elektrochemie en materiaalkunde.3. Het aanbrengen van focus en massa in onderwijs en kennisuitwisseling.De commissie komt in haar advies voor deze aandachtsgebieden tot aanbevelingen ten aanzien van governance, regelgeving, onderwijs en onderzoek & ontwikkeling.De overheid doet meeBij de overhandiging van het ECCM-advies adviseren beide directeuren-generaal aan de topsectoren om:- De adviescommissie te vragen een internationale workshop te organiseren rond de thematiek van ECCM; hiermee worden de eerste stappen gezet richting een te vormen kennisplatform rond ECCM.- In het innovatiecontract 2018-2019 voor de topsectoren met NWO en TO2 een basis te leggen voor een onderzoeksprogramma.- Een voorstel uit te werken voor de samenstelling van een deskundige stuurgroep en een trekker van deze thematiek. Profiel trekker: verbindend, bestuurlijk ervaren, herkenbaar voor de betrokken sectoren.In de komende periode zal er door de verschillende stakeholders vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid overlegd worden hoe nader invulling kan worden gegeven aan het advies in de vorm van een missiegedreven programma.