ECCM gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

1. Privacyverklaring

ECCM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoongegevens die wij verwerken

ECCM verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (niet verplicht)
  • E-mailadres
  • Affiliatie
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ECCM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met U op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het verstrekken van updates over ECCM.
  • Het toezenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Op basis van de grondslag: toestemming. De klant heeft zichzelf opgegeven voor het ontvangen van updates en informatie over bijeenkomsten en deze inschrijving bevestigd. Heeft u zich aangemeld voor de updates en informatie over bijeenkomsten dan kunt u zich ten alle tijden ook weer afmelden voor de updates en informatie middels een bericht te sturen aan secretariaat@eccm-mail.nl.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ECCM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

ECCM verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ECCM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@eccm-mail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ECCM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ECCM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op secretariaat@eccm-mail.nl.